مصاحبه با اساتید و بزرگان دندانپزشکی

دکتر سید مهران فلاح چای

مصاحبه با دکتر سید مهران فلاح چای – متخصص پروتز

مصاحبه با دکتر پویا نژاد شمسی – متخصص اندو

مصاحبه با دکتر رضا دولّو – متخصص ترمیمی

مصاحبه با دکتر بردیا ودیعتی – متخصص پریو

مصاحبه با دکتر پژمان پور اکبر – متخصص اندو