ترمیم دندان های قدامی با استفاده از نوار تفلون، تینت و مادلینگ رزین

Anterior Composite Placement Plumber’s Tape, Composite Wetting Resin, Composite Tints

خرید محصول های زیر را پیشنهاد میکنیم

 

مایع فرم دهی کامپوزیت بیسکو Bisco Modeling Resin

تینت بیسکو Bisco Characterization Tint

کامپوزیت فلو اپک وایت بیسکو Composite Opaque White Bisco

ظروف ویژه مخلوط نمودن مواد بیسکو Mixing Wells Bisco

 

در حال بارگذاری...

 

در حال بارگذاری...