مقاومت فایل روتاری نئولیکس
مشاهده عملکرد فایل روتاری نئولیکس در آزمایش Cyclic fatigue